ⵜⴰⵏⴳⵎⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ

ⵜⴰⵏⴳⵎⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ

ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵏⴳⵎⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ, ⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ 6.113 Km2 ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ 0,85 % ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ 7 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ 33 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ 40 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵉⵖ ⵜⵏ ⴰⴽⴽⵡ ⵏⵙⵎⵓⵏ.

ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴳⴰⵏ ⵜⵏ :

  • ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ
  • ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ-ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ
  • ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵛⵜⵓⴽⴰ – ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ