ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴰⵡⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵍⴼ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳⵉⵙ 4 ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰ ⴷ ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵏⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1-89-225, ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 9 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1992, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 20-88, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵉ ⵏⵏⵙ:

  • ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
  • ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ
  • ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ
  • ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ

Organigramme de l’Agence Urbaine d’Agadir

Organigramme 2023