ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ; ⵙⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ; ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⴼⴰⵡⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵡ ⴳ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ.
ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⴰⵥ ⵉ ⵓⵙⴽⵉⵍ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⴰ, ⵊⴰⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵏ.

ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵡⴰⵏⴽ; ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ; ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵖⵉⵏ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵉⵏ, ⴷ ⵜⵙⵍⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ.

ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ 5ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ6 ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ.

ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴰⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵜⵜⵏⴱⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ.