ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵜⴹⴼⴼⵕ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉ ⴷⴰⵙ ⵉⴷ ⵉⴽⴽⵔⵏ; ⴰⵔ ⵜⵜⵙⵖⵉⵡⵙ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ; ⴰⵔ ⵜⵜⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⴳⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴱⴹⵉⵜ, ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ;
ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵙⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴼ ⴰⴽⴽ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵣⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵖⵏ, ⵜⵉⴱⴹⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ, ⵉ ⴷⴰⵙ ⵖⴰ ⵙⵙⴽⴽⵏⵜ ⵜⵉⵏⴱⴹⵉⵏ ⵉⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ; ⴰⵔ ⵜⵜⴹⵓⴼ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵣⵓⵣⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴱⴹⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵖⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵙ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵖⵏ, ⵜⵉⴱⴹⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⴷ ⵖⴰ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵖⵏ, ⵜⵉⴱⴹⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ;
ⴰⵔ ⵜⵇⵇⵔ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵜⵜⵣⵣⴳⵔ ⵇⵇⴰⵄ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏⵉⵖ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵉ ⵖⴰ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵅⵎⵎⵉⵏⵉ ⵖⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵖⴰⵔⵙ ⴰⴱⵖⵓⵔ ⵉ ⵇⵇⴰⵄ ⴰⴳⴷⵓⴷ ;
ⴰⵔ ⵜⵜⵏⴽⴽⵔ, ⵜⵜⵣⴳⵔ ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵖⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⴳⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ, ⵜⵜⴳⴳ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵜⵙⵙⴰⵖ ⴰⵥⴽⴽⴰ ⵉⵜⵜⵃⴷⴰⵊⴰ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰ.

ⴰⵔ ⵜⴷⵔⵔⵓ ⴷ ⵇⵇⴰⵄ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⴽⵛⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ.

ⴰⵔ ⵜⵜⵏⴽⴽⵔ, ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴷⴳⵢⵉⴳⵔⴰ,ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍⴷⵜⴳⵎⵉⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵍⵉ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵅⴰⴼⵙⵏ ⵜⵙⵙⵀⵡⵏ ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ, ⵍⵓⵎⵎⵏ, ⵜⵜⵙⴷⵉⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰ, ⵜⴹⴼⴼⵕ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⴳⴳⵏⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉ ⵏⵉⴷⴰⵔ ;
ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴷⴳ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⵉ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⵉ ⵣⵣⴰⴳⵙⵏ ⵉⵜⵜ ⵖⴰ ⵉⵜⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴰⵔ ⵜⵜⵙⵎⵓⵏⴰ , ⵜⵜⵣⵓⵣⵣⵔ ⵇⵇⴰⵄ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴽ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.